Glamoriser | Brush straightner | Review πŸ’•πŸ’‡β€β™€οΈ

Pink and pretty

You might have saw the viral videos going around featuring straightening brushes like this one, the girl brushes through and just like magic her hair is straight! A word of warning when using a product like this please be careful with your hands!! This brush heats up so fast!! I would recommend wearing heat proof gloves that you buy in beauty stores or Primark etc.

There are a lot on the market but I am reviewing a brush from www.glamoriser.com in this post. This brush heats up so fast and you can easily press the buttons that say + and – and also the power button. Id say this is very simple to use although don’t forget yourself and think its like a normal brush as you might burn yourself!! You simply glide it down sections of hair, you can go over a few times and then your hair will be glossy and straight. NEVER USE THIS ON WET HAIR*

Comes with a nice storage pouch 😁

This brush comes with a very nice sleeve travel holder which is heat resistant, You can store it away easily. I like this product and it really does straighten your hair bust I think if you have very very curly hair its not suitable as you need straighteners to get right into the hair at the roots. overall this product saves time and I think it would be best used with straighteners for instance start going over with the brush all around the head then finish with straighteners to give you that little extra poker straight look. Have you used a hot brush before and if so what’s your opinions? comment below xx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s